Sika Footwear A/S

Beleid inzake persoonsgegevens 

Als gegevensbeheerder vinden wij gegevensbescherming zeer belangrijk. Wij beschermen de persoonsgegevens die we verwerken en zorgen ervoor dat we voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming. 

Persoonsgegevens: Doel en typen

We gebruiken gegevens over u in de eerste plaats om te voldoen aan de overeenkomsten die u met ons aangaat. Daarnaast gebruiken we ze om de kwaliteit van onze updates en nieuwsfeeds te waarborgen, voor relevante marketing en bij onze andere contacten met u. 

Uw persoonsgegevens omvatten bijvoorbeeld informatie over naam, adres, e-mail, telefoonnummer, titel, bedrijf en sollicitaties. 

De persoonsgegevens die wij gebruiken omvatten bijvoorbeeld informatie die u ons verstrekt in verband met registratie voor evenementen, sollicitaties, aanmelding voor de nieuwsbrief of uw andere contacten met Sika Footwear. 

Als u een sollicitatie instuu, zullen wij deze verwerken om te beoordelen of wij vinden dat u geschikt bent voor het werk waarop u solliciteert. De sollicitatie wordt 6 maanden bewaard en vervolgens verwijderd. 

Informatie over het gebruik van onze website: Informatie over de pagina's die u op onze website bezoekt en uw IP-adres wordt na toestemming verzameld. De informatie wordt gebruikt om de ervaring met onze website te verbeteren en voor technische probleemoplossing. De informatie wordt voortdurend gewist wanneer deze zijn relevantie verliest. 

Zo verwerken wij uw persoonsgegevens

Relevant

Wij verwerken alleen gegevens over u die relevant en toereikend zijn in verband met de hierboven omschreven doeleinden. Het doel is bepalend voor het type gegevens over u dat voor ons relevant is. Hetzelfde geldt voor de omvang van de persoonsgegevens die we gebruiken. We gebruiken bijvoorbeeld niet meer gegevens dan we nodig hebben voor het specifieke doel.

Noodzakelijk

Wij verzamelen, verwerken en bewaren alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze vermelde doeleinden te voldoen. Bovendien kan het wettelijk bepaald zijn welk type gegevens wij moeten verzamelen en bewaren voor onze bedrijfsactiviteiten. Het type en de omvang van de persoonsgegevens die wij verwerken, kunnen ook noodzakelijk zijn om aan een contract of een andere wettelijke verplichting te voldoen.  

Wij vragen uw toestemming voordat we uw persoonsgegevens verwerken

We vragen uw toestemming voordat we uw persoonsgegevens verwerken voor de hierboven beschreven doeleinden, tenzij we een wettelijke basis hebben om ze te verkrijgen. Wij informeren u over een dergelijke basis en ons gerechtvaardigde belang bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw toestemming is vrijwillig en u kunt deze op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen (zie de contactgegevens hieronder). Op de website kunnen we uw toestemming niet verwijderen, dat moet u zelf doen - zie meer in de sectie "zo verwijdert en voorkomt u cookies".

We zullen uw persoonsgegevens niet overdragen zonder uw toestemming

Als we uw persoonsgegevens overdragen aan partners en andere partijen, o.a. voor marketingdoeleinden, vragen wij uw toestemming en informeren wij u waarvoor uw gegevens worden gebruikt. U kunt uw toestemming voor deze vorm van gegevensoverdracht altijd intrekken.

Wij beschermen uw persoonsgegevens

We hebben interne regels opgesteld inzake informatiebeveiliging, met daarin instructies en maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies of wijziging, tegen ongeoorloofde openbaarmaking en tegen het feit dat onbevoegde personen over de gegevens kunnen beschikken of er kennis van kunnen nemen. 

Uw rechten

U hebt bij wet een aantal rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt gebruik maken van uw rechten op het gebied van persoonsgegevens door contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens vindt u hieronder. 

Wanneer u hebt gevraagd om onze informatie over u in te zien, om ze te laten corrigeren of verwijderen, of als u bezwaar hebt gemaakt tegen onze gegevensverwerking, zullen we onderzoeken of het mogelijk is om aan uw verzoek te voldoen. Wij zullen u zo spoedig mogelijk en uiterlijk 30 dagen na ontvangst van uw verzoek een antwoord op uw aanvraag geven.

Recht om de gegevens te bekijken (recht van inzage) 

U hebt het recht om inzage te krijgen in de informatie die wij over u verwerken.

Recht op rectificatie (correctie)

Als u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij over u verwerken onjuist zijn, hebt u het recht ze te laten corrigeren. U moet contact met ons opnemen en ons op de hoogte stellen van de onnauwkeurigheden en hoe ze moeten worden gecorrigeerd. Wij zullen in alle gevallen beslissen of wij uw verzoek gerechtvaardigd vinden. Wanneer u contact met ons opneemt met het verzoek om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen, zullen wij nagaan of aan de voorwaarden is voldaan en, zo ja, de wijzigingen of verwijdering zo spoedig mogelijk uitvoeren.

Recht op verwijdering

Wij verwijderen uw persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn met betrekking tot het doel, die de basis vormde om uw gegevens te verzamelen, verwerken en op te slaan. In speciale gevallen hebt u het recht om specifieke informatie over u te laten verwijderen voor het tijdstip waarop onze reguliere algemene verwijdering plaatsvindt. Dat geldt bijvoorbeeld als u uw toestemming intrekt en we geen andere basis hebben voor het verwerken van de informatie. Als u van mening bent dat uw gegevens niet langer nodig zijn met betrekking tot het doel waarvoor we deze hebben verkregen, kunt u ons vragen om ze te verwijderen. U kunt ook contact met ons opnemen als u van mening bent dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in strijd met de wet of andere wettelijke verplichtingen. 

De registratie voor onze nieuwsbrief wordt bewaard zolang u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen. U kunt zich altijd weer afmelden van de nieuwsbrief. 

Recht op beperking van de verwerking

Als u informatie betwist die wij hebben geregistreerd of anderszins verwerken, kunt u ons verzoeken de verwerking van de gegevens te beperken totdat we de gelegenheid hebben gehad om te bepalen of de informatie juist is. U kunt ook vragen om een beperking in plaats van verwijdering als u van mening bent dat onze gegevensverwerking onwettig is of als u denkt dat we de informatie niet langer nodig hebben of dat uw legitieme belangen vóór de gerechtvaardigde belangen van de gegevensbeheerder gaan. Als u gelijk krijgt en we moeten onze verwerking beperken, kunnen we in de toekomst de gegevens alleen met uw toestemming verwerken, of voor het bepalen, claimen of verdedigen van juridische claims, of ter bescherming van een persoon of belangrijke openbare belangen.

Recht op overdracht van informatie (overdraagbaarheid van gegevens)

U hebt het recht om persoonsgegevens te ontvangen die u aan ons hebt verstrekt en die wij over u hebben verzameld van andere partijen op basis van uw toestemming. Als we gegevens over u verwerken als onderdeel van een contract waarbij u een partij bent, kunt u uw gegevens ook ontvangen. U hebt ook het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere dienstverlener. U kunt ons ook vragen om de informatie rechtstreeks van de gegevensbeheerder naar een andere autoriteit of bedrijf te laten verzenden. Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op overdraagbaarheid van gegevens, ontvangt u uw persoonsgegevens van ons in een algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.

Recht op bezwaar

U hebt recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw gegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen ons gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden. U kunt de contactgegevens hieronder gebruiken om een bezwaar in te sturen. Indien uw bezwaar gegrond is, zullen wij ervoor zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt stopgezet.

Recht op informatie voor nieuwe doelen

Als we gegevens over u willen gebruiken voor een ander doel dan de doeleinden die we eerder aan u hebben meegedeeld, bijvoorbeeld in dit privacybeleid, hebt u het recht om geïnformeerd te worden voordat we de gegevens verder verwerken voor het andere doel.

Recht om uw toestemming in te trekken

Als onze verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming, kunt u de toestemming altijd weer intrekken. Als u de toestemming intrekt, kunnen we de gegevens in de toekomst niet meer verwerken. Intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking, die is gebaseerd op uw toestemming voorafgaand aan de intrekking. Als we een andere rechtsgrond voor verwerking hebben dan toestemming voor een onafhankelijk doel – bijvoorbeeld het opslaan van gegevens omwille van de naleving van de boekhoudregels – zal deze verwerking blijven plaatsvinden. 

Recht op klachten

U hebt altijd het recht om rechtstreeks bij Sika Footwear A/S een klacht in te dienen (zie de contactgegevens onderaan). U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensinspectie over onze verwerking van uw persoonsgegevens, die de zaak vervolgens onderzoekt en een beslissing neemt. U vindt de contactgegevens van de Gegevensinspectie op www.datatilsynet.dk.

Cookies: Doel en relevantie 

Wanneer we cookies op uw apparaat plaatsen, vragen we om uw toestemming. Noodzakelijke cookies voor het veiligstellen van statistieken, functionaliteit en instellingen kunnen echter worden gebruikt zonder uw toestemming. Cookies verwijderen zichzelf na een bepaald aantal maanden (kan variëren), maar worden vernieuwd na elk bezoek. Wanneer we cookies plaatsen die persoonsgegevens verwerken, wordt u geïnformeerd over het gebruik en het doel van het verzamelen van gegevens via cookies. We plaatsen cookies op uw apparaat voor de volgende doeleinden:

Cookie-instellingen Statistieken Marketing

Als u meer wilt weten over welke partners cookies vanaf uw apparaten plaatsen, kunt u de link hier volgen: Cookies op sikafootwear.nl.

Cookies verwijderen en vermijden

Zie de instructies hier:  

Contactgegevens

Mocht u vragen hebben over ons privacybeleid, kunt u de volgende contactgegevens gebruiken: 

Sika Footwear A/S
HI-Park 301, DK-7400 Herning, Denemarken
E-mail: privacy@sikafootwear.dk
CVR: 83257717